Revízia regálov a regálových zariadení

Montáže regálových zariadení

Nechajte si od nás skontrolovať regály podľa platnej legislatívy

Ponúkame revíziu statických regálov (policových i paletových), pojazdných policových regálov, poschodových plošín a regálových poschodových skladov.

Pri každodennom používaní skladovacích jednotiek sa zvyšuje riziko poškodenia regálového zariadenia, či už nesprávnym používaním zo strany obsluhy alebo preťažením, únavou materiálu, prípadne neodbornou úpravou. Všetky tieto faktory ovplyvňujú bezpečnosť osôb, ktoré sa v skladoch pohybujú a môžu spôsobiť nemalé materiálne škody v prípade zničenia alebo poškodenia ukladaného tovaru.

Povinnosť pravidelne kontrolovať regály ukladá nariadenie vlády 101/2005 Zb., Ktoré upravuje požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia na pracovisku a v pracovnom prostredí. Ako zamestnávateľ máte povinnosť zabezpečiť stanovenie termínov, lehôt a rozsahu kontrol, skúšok, revízií, termínov údržby, opráv a rekonštrukcie technického vybavenia pracoviska a ich dodržiavanie.

DÔVODY VYKONÁVANIE REVÍZIÍ REGÁLOV

Podľa nariadenia vlády 378/2001 Zb. minimálne raz za 12 mesiacov v rozsahu, ktorý je stanovený miestnym prevádzkovým bezpečnostným predpisom, prípadne podľa sprievodnej dokumentácie od výrobcu.

Prečo sa musí vykonávať revízie regálov?

 • Prevencia – Revíziou regálov predídete haváriám, pracovným úrazom a hmotným škodám. Zmenšíte riziko v prípade kolízií s manipulačnou technikou, umožníte napravenie neodborných zásahov a zanedbanej starostlivosti o konštrukcii regálu. Ak ste regály prestavovali alebo premiestňovali, revízií skontrolujete, či sú stále v poriadku.
 • Akosť – Certifikácia ISO ukladajú táto požiadavka v súlade so súčasnou európskou legislatívou.
 • Legislatíva – Povinnosť revízia regálov ukladá vláda a jej plnenie kontroluje štátnej inšpekcie v nadväznosti na:
  § 101 a § 102, Zákonník práce č. 262/2006 "Prevencia rizík a predchádzanie pracovným úrazom"
  §3, Nariadenie vlády č. 101/2005 "Podrobnejšie požiadavky na pracovisko a pracovné prostredie"
  §4, Nariadenie vlády č. 378/2001 "Bližšie požiadavky na používanie tech. zariadenie "
 • Normy – S vykonávaním revízií regálov súvisí platné predpisy:
  STN 26 9030: 1998 "Manipulačný jednotky - zásady pre tvorbu, bezpečnú manipuláciu a skladovanie"
  STN EN 15.620 "Tolerancia, deformácie a vôľa"
  STN EN 15.635 "Bezpečné užívanie statických regálových systémov"

Čo revízie od nás zahŕňa:

 • Na miesto dopravíme revízneho technika.
 • Skontrolujeme stabilitu, zistíme, či neboli narušené profily stojok a nosných častí.
 • Skontrolujeme skrutkové spoje, zavetrovanie rámov, ochranných prvkov, ochranných sietí a zábradlia.
 • Zameriame sa na kontrolu zakladania manipulačných jednotiek do regálov a na preťažovanie regálov.
 • Skontrolujeme tiež technické štítky dovoleniek nosnosťou a prevádzkovej dokumentácie.
 • Vystavíme revíznu správu, v ktorej podrobne spíšeme technický stav regálov.
 • Spracujeme rozpočet na opravu a odstránenie zistených nedostatkov.

Koľko revízie stojí?

Cena sa odvíja od kapacity skladu - koľko máte paletových miest, prípadne individuálne typov regálov a ich kombinácie. K celkovej sume pripočítame cenu za najazdený kilometer podľa skutočnej vzdialenosti a prípadne príplatok za mrazák vo výške 25%.

Zaujíma vás, koľko by ste zaplatili za revíziu svojho skladu? Nechajte si od nás spočítať cenu: revize@e-regaly.sk

Copyright © 2021 e-regaly.sk | Mapa stránok